بزرگترین هنر معلم ترغیب لذت

                              و شادکامی

                                   و ایجاد دانش

                                        خلاق است.

(انشتین)